IS FOR RISK-FREE SOLUTIO​NS

IBM Tape Drive

 Đặc tính, chi tiết kỹ thuật
 • Dung lượng sao lưu lớn (lên tới 45TB / băng từ)
 • Tốc độ sao lưu rất cao (lên tới 300MB/s)
 • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS; 12Gb/s SAS
 • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ trước một thế hệ, đọc được các băng từ trước hai thế hệ
 • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng).
 • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa
 • Theo nghiên cứu của Clipper Group, trong thời gian 5 năm, các hệ thống sao lưu dùng băng từ có chi phí thấp hơn 23 lần và có khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 290 lần so với các hệ thống dùng đĩa cứng.
 • Mô hình ứng dụng điển hình
 Các model thông dụng
learn more  Shop now

HPE Tape Drive

 Đặc tính, chi tiết kỹ thuật
 • Dung lượng sao lưu lớn (lên tới 45TB / băng từ)
 • Tốc độ sao lưu rất cao (lên tới 300MB/s)
 • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS; 12Gb/s SAS
 • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ trước một thế hệ, đọc được các băng từ trước hai thế hệ
 • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng).
 • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa
 • Theo nghiên cứu của Clipper Group, trong thời gian 5 năm, các hệ thống sao lưu dùng băng từ có chi phí thấp hơn 23 lần và có khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 290 lần so với các hệ thống dùng đĩa cứng.
 • Mô hình ứng dụng điển hình
 Các model thông dụng
learn more  Shop now

Unitex Tape Drive

 Đặc tính, chi tiết kỹ thuật
 • Dung lượng sao lưu lớn (lên tới 45TB / băng từ)
 • Tốc độ sao lưu rất cao (lên tới 300MB/s)
 • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS; 12Gb/s SAS
 • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ trước một thế hệ, đọc được các băng từ trước hai thế hệ
 • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng).
 • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa
 • Theo nghiên cứu của Clipper Group, trong thời gian 5 năm, các hệ thống sao lưu dùng băng từ có chi phí thấp hơn 23 lần và có khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 290 lần so với các hệ thống dùng đĩa cứng.
 • Mô hình ứng dụng điển hình
 Các model thông dụng
learn more

Quantum Tape Drive

 Đặc tính, chi tiết kỹ thuật
 • Dung lượng sao lưu lớn (lên tới 45TB / băng từ)
 • Tốc độ sao lưu rất cao (lên tới 300MB/s)
 • Chuẩn giao tiếp thế hệ mới 6Gb/s SAS; 12Gb/s SAS
 • Tính tương thích: đọc & ghi được các băng từ trước một thế hệ, đọc được các băng từ trước hai thế hệ
 • Hổ trợ tính năng LTFS (quản lý và dùng băng từ như đĩa cứng).
 • Bảo mật dữ liệu với tính năng mã hóa
 • Theo nghiên cứu của Clipper Group, trong thời gian 5 năm, các hệ thống sao lưu dùng băng từ có chi phí thấp hơn 23 lần và có khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn 290 lần so với các hệ thống dùng đĩa cứng.
 • Mô hình ứng dụng điển hình
learn more